Home / Tag
Bắt vợ gánh nợ thay chồng có được không? Bắt vợ gánh nợ thay chồng có được không?

Bắt vợ gánh nợ thay chồng có được không?

-   23/06/2022 21:45

Tài sản chung, nợ chung của vợ chồng được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, về nguyên tắc khi ly hôn thì vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Tức là tài sản và nợ chung đó được chia đôi cho từng người phần thụ hưởng lẫn nghĩa vụ thanh toán.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công