largeer
Home / Tag
Hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu là gì? Hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu là gì?

Hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu là gì?

-   08/11/2023 08:58

Hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công