Home / Tag
HTX nông nghiệp Công Thành Đức Linh liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa gạo HTX nông nghiệp Công Thành Đức Linh liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa gạo

HTX nông nghiệp Công Thành Đức Linh liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa gạo

-   10/10/2023 09:02

Để đảm bảo quyền lợi của các thành viên và nông dân, trong thời gian qua Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh đã từng bước đưa sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công