Home / Tag
Lưu ý các nội dung bị cấm khi xây dựng Hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08 Lưu ý các nội dung bị cấm khi xây dựng Hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08

Lưu ý các nội dung bị cấm khi xây dựng Hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08

-   20/09/2023 08:22

Nhằm làm rõ và cụ thể khái niệm "Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng" được nêu trong Điều 12 Nghị định 63/NĐ-CP, tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đã ban hành kèm theo Phụ lục 09 chi tiết các nội dung trên.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công