Home / Tag
Trách nhiệm 'cầm cân, nảy mực' của tổ chuyên gia trong đấu thầu được quy định như thế nào? Trách nhiệm 'cầm cân, nảy mực' của tổ chuyên gia trong đấu thầu được quy định như thế nào?

Trách nhiệm 'cầm cân, nảy mực' của tổ chuyên gia trong đấu thầu được quy định như thế nào?

-   15/10/2023 09:27

Theo quy định trong Luật Đấu thầu, Tổ chuyên gia được hiểu như sau: Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Vậy, Tổ chuyên gia có trách nhiệm gì trong hoạt động đấu thầu?

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công